Su 24/8
73' 0-2 Luciano
Su 24/8
76' 2-5 Tomas
Sa 23/8
41' 2-1 Ibson
Sa 23/8
75' 0-2 Onyulo
Sa 31/5
45' 0-1 Sheridan
Su 18/5
90' 2-2 Haber
Su 18/5
87' 6-1 Pintado
Su 18/5
90' 5-0 Burgic